Investiční cíle

 

Každý investor sleduje jiné cíle. V mládí se mnoho lidí soustředí na vytvoření jmění, například pro vlastní dům nebo byt. Stejně tak je důležité postarat se včas o zajištění svého důchodu. Čím dříve začnete, tím méně kapitálu musíte pravidelně vkládat, abyste i v důchodu byli finančně nezávislí.

 

Chcete, aby vaše děti nebo vnuci dosáhli důstojného vzdělání? I k tomu se investiční fondy hodí.
Pokud již majetek máte, můžete si ho investicí do fondů dlouhodobě udržet či rozšířit pro následující generace. Stejně tak si můžete, pokud již disponujete určitým kapitálem, nechat měsíčně vyplácet fixní částku, kterou potřebujete navíc k vašim ostatním zdrojům příjmů, abyste si svůj život mohli uspořádat podle svých představ.

 

Investiční cíle jsou hodnoty, které bychom chtěli dosáhnout v určitém časovém horizontu. Dle investičních cílu lze rozlišovat různé typy investorů.


Není zrovna jednoduché zcela přesně charakterizovat, čím se vyjadřuje konzervativní či agresivní investorská strategie. Pokud vezmeme za základ strukturu portfolia daného investora, pak konzervativní investor volí kromě méně rizikových instrumentů (obligace, pokladniční poukázky) také akcie velkých společností např. ze Severní Ameriky, Evropské Unie a Švýcarska. K agresivní strategii patří kromě akcií menších firem z výše jmenovaných zemí také tituly emitované na všech ostatních světových trzích (Asie, Latinská Amerika, Emerging Markets, Austrálie), případně podíly ve specializovaných oborových investičních fondech.


Členění, které je o trochu podrobnější výše uvedeného, se řídí postojem investora k riziku.


Neriskující investor je typem, pro něhož je jistota investovaných prostředků jasnou prioritou. Nemá v žádném případě v oblibě ztráty. V jeho portfoliu nenajdeme zpravidla jiné instrumenty než dluhopisy (z valné většiny tuzemské) a hotovost.


Konzervativní investor není také přívržencem vysokého rizika. Nechce realizovat sebemenší ztrátu. Uchování hodnoty majetku je pro něj prvořadou záležitostí, proto při umísťování svých prostředků sází na dluhopisy. Vzhledem k tomu, že nehodlá akceptovat žádné výkyvy kurzů a bere spíše jistý výnos z úroků, zabírá podíl akcií v jeho portfoliu nejvýše jednu čtvrtinu.


Agresivní investor upřednostňuje přes svůj nebojácný postoj při investování vyvážené portfolio. Jeho cílem je zisk, ale za přiměřené míry rizika. Investice do akciových fondů stejně jako vklady do obligací jsou zhruba v poměru 50:50. Všeobecně se přitom jedná pouze o cenné papíry známých společností. Postupem času se stává pro agresivního investora výnos z úroků a dividend dostatečný. Investor chce realizovat vyšší zisky, a tak začíná více sázet na vyšší podíl akcií v portfoliu, nevyjímaje cenné papíry méně známých společností. Krátkodobě je ochoten akceptovat relativně vysoké ztráty.


Spekulativní investor má v hlavě jediný cíl: výrazné zisky. Investuje velmi riskantně do akciových fondů. Stranou jeho zájmu nezůstávají ani tituly z tzv. Emerging Markets. Tento investor ví, že může poměrně hodně ztratit, přesto nehodlá snížit svůj téměř stoprocentní podíl akcií v portfoliu ani při nepříznivém vývoji na trzích. Nízké kurzy využívá zpravidla k dalším nákupům. Zpravidla jde o poučeného investora, rozhodnutého dodržet časový horizont, čili tzv. vítězného.