Investiční fond

 

Investiční fondy jsou založeny na jednoduchém principu: mnoho investorů vkládá své prostředky do jednoho velkého balíku. Na základě zaměření investičního fondu potom jeho manažeři investují tyto částky do jednotlivých cenných papírů. Tím dochází k širokému rozložení rizik a již při malých vkladech získáváte užitek z profesionální správy majetku.


Tato základní myšlenka investičních fondů existuje již přibližně 150 let a není náhodou, že tento model vytvořili právě Skotové, kteří jsou svou spořivostí známí. V roce 1868 byl ve Skotsku založen první investiční fond „Foreign & Colonial Government Trust“. Jeho zakladatelé tehdy uvedli v prvním reklamním prospektu: „Cílem společnosti je vytvořit pro malé střadatele stejné výhody jako pro bohaté tím, že riziko bude sníženo rozptýlením kapitálového vkladu na velké množství různých akcií.“

 

Ze zákona č.189/2004 sb. vyplývá definice kolektivního investování. V tomto zákoně se rozumí kolektivním investováním podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.


Investiční fond je majetek, který náleží podílníkům a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou a je vytvářen investiční společností na základě povolení Komise pro cenné papíry. Investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu svým jménem a na účet podílníků.


Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel. Investiční společnost nesmí při propagaci používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat důležité skutečnosti. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu. Manažer fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel.

Jistoty investičního fondu

 

Spolupracujeme pouze s nejuznávanějšími a největšími mezinárodními bankami a investičními fondy. Špičkoví manažeři těchto fondů se zabývají výhradně vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí pro umístění peněz svých klientů.


Při našem výběru produktů věnujeme hlavní pozornost fondům, které jsou řízeny konzervativně, dosahují nadprůměrných výnosů a úspěšně se prosadily i v obtížných obdobích.


Základní jistotou investičních fondů je myšlenka rozptylu investovaného kapitálu do hospodářství (ekonomiky). Světové hospodářství funguje na absolutně pevných a neměnných pilířích: základních lidských potřebách. Mezi tyto potřeby řadíme bezpodmínečnou nutnost pro přežití lidstva: jíst, pít, spát a reprodukovat. Na tomto základě existují společnosti a instituce zajišťující pokrytí těchto základních potřeb.


Jsou to v první řadě subjekty produkující potraviny (zemědělství, výroba potravin), subjekty zajišťující jejich dopravu (dopravní průmysl), prodej (sítě obchodů). Dále pak subjekty zajišťující obyvatelné prostory (stavební firmy), energii (energetická výroba). Toto se musí někdo nejprve naučit – vzdělávací instituce (školy), informační toky, data (IT). Služby, materiály nebo know how musí být odměněny, musí tedy fungovat finanční sektor (banky, peníze). A takto bychom mohli pokračovat dále a dále.


Toto je zjednodušená podstata fungování hospodářství. Investiční fond investuje právě a jen do podle přísných kritérií vybraných subjektů světového hospodářství. Jinými slovy: dokud budou na světě lidé, bude zde fungovat i hospodářství a tím pádem samozřejmě budou prosperovat i investiční fondy.

Fungování investičního fondu

 

Investiční fond funguje na principu velkého hrnce. Vkladem svých peněz do společného hrnce (fondu) se stáváme investorem. Společně s dalšími investory vytváříme fond. Majetek v tomto fondu je spravován profesionálními manažery. Tito lidé se nezabývají ničím jiným než vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí pro "svůj" fond.


Manažeři za nás provádí náročný výběr jednotlivých cenných papírů. V závislosti na jejich zkušenostech a s ohledem na situaci na kapitálových trzích roste hodnota vašeho majetku ve fondu.
Je tedy zřejmé, že při výběru vhodného podílového fondu vybíráme především fondový management a jeho historické dovednosti, stupeň diverzifikace, volume (kapitál) fondu a doporučený časový horizont.

 

Fungování kolektivního investování si vysvětlíme na příkladu otevřeného akciového fondu. Jak již bylo uvedeno, investiční fond funguje na principu velkého hrnce, talíře, do kterého jednotlivý investor (podílník) vkládá své prostředky. Prostředky jsou prostřednictvím fondového managementu použity k investicím a jsou za ně nakoupeny podíly (tedy akcie) jednotlivých akciových společností z různých hospodářských sektorů (branží).


Výběr a nákup jednotlivých akcií probíhá podle přesných a jasně stanovených kritérií a analýz. Největší fondové společnosti světa analyzují potenciální akciové firmy až 10 let, než rozhodnou o zařazení do portfolia.


Rozptyl (diverzifikace) rizika je dán zákonem o investičních fondech, který stanovuje dvě zásady. V investičním fondu musí být zastoupeno minimálně 6 různých sektorů hospodářství a v každém jednotlivém sektoru musí být zastoupeno minimálně 30 akciových firem. Z toho plyne, že v každém akciovém fondu máme zajištěn rozptyl investice minimálně do 180 přísně vybraných akciových společností.

 

V podílovém fondu však obvykle nalezneme až 10-15 sektorů a 300 i více akciových firem.

 

Vlastník podílového listu se skrze vloženou částku stává de facto majitelem části každé jedné akciové společnosti, v níž má podílový fond zastoupení. Tím dochází ke komplexnímu rozptýlení investičního rizika do celého světového (regionálního, státního) hospodářství.


Jakmile investor učiní rozhodnutí a přistoupí k investici, dochází k přesunu kapitálu skrze odpovědné instituce. Jsou to transferová a depozitní banka. Transferová banka realizuje platby mezi investorem a depozitní bankou. Depozitní banka slouží k uložení investic investora a oddělené úschově fondového majetku. Zde se provádí výpočet a stanovuje hodnota podílu. Zároveň depozitní banka slouží k výdeji a stahování podílů a rovněž dohlíží na dodržování směrnic a zákonů.