Typy fondů

 

Nabídka investičních fondů je velmi bohatá. Není v žádném případě jednoduché zvolit na základě výše uvedených kritérií ideální investiční fond. V současné době existuje hned několik základních kategorií otevřených podílových fondů. Od sebe se vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.


Akciové fondy investují podstatnou část svého portfolia do akcií. Vývoj jejich kurzů silně kolísá v závislosti na dění na akciových trzích po celém světě. Čím déle však vložené prostředky v akciovém fondu pracují, tím více je pravděpodobné, že investice bude výnosná.


Dluhopisové fondy vkládají své prostředky především do dluhopisů. Z časového hlediska jsou výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1 - 3 roky). V tomto čase nedochází k prudkým výkyvům cen obligací - a tudíž k poklesu hodnoty podílového listu.


Smíšené fondy investují do akcií, dluhopisů a finančních nástrojů peněžního trhu a poskytují investorům rozsáhlou diverzifikaci majetku. Tento typ fondu by měl převládat u dlouhodobě zaměřených investorů. Výnos velmi závisí na zkušenostech správce fondu a manažera portfolia.


Fondy peněžního trhu přináší v krátkém období stabilní výnos jen při malém riziku. Aktivita těchto fondů se obrací především na krátkodobé vklady a termínované účty u bank. Jejich správa není tak náročná, proto je zpoplatněna nižší měrou než u akciových či smíšených fondů. Výnos těchto fondů je závislý od výše úrokových sazeb a vykazuje jen malou proměnlivost. Minimální doba pro uložení peněz do tohoto fondu činí půl roku. Z hlediska zhodnocování kapitálu jsou však nedostatečné.


Fondy fondů jsou zvláštním typem fondů. Jejich portfolio je složeno jen z podílových listů řady jiných investičních fondů. Za nižší částku tak může investor nakoupit celou řadu fondů, ke kterým by s ohledem na omezené finanční prostředky měl přístup.